Af Asger Lind Krebs

Økonomiske bekymringer om stadionbyggeri blev dysset ned

Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo

Da Nova 5 vandt arkitektkonkurrencen for et nyt stadion i Helsingør, stod det hurtigt klart for rådgivningsfirmaet, at økonomien ikke hang sammen. Men Helsingør Kommune stod fast på det vedtagne budget på godt 57 mio. kr. Nova 5 mener ifølge et notat, at firmaet blev presset til at fremvise budgetter i balance. Og i stedet eksploderede udgiften, da entreprenørerne kom med deres bud på byggeriet.

NYT STADION: Hvordan kan et nyt stadion budgetteret til 57 millioner kroner ende med at koste over 80?

Det spørgsmål forsøger Helsingør Dagblad over et par dage at finde svar på. I går fortalte vi, hvordan dommerkomitéen for det nye stadion valgte et vinderprojekt, som fra start var urealistisk til prisen.

Det har ikke været muligt at få en forklaring fra Nova 5 på, om firmaet bevidst indsendte et projekt til konkurrencen, som man vidste ville overskride budgettet, eller om man blot ikke havde overblik over udgifterne.

Tegnet over julen

Noget tyder på, at Nova 5 ikke fra start havde det fulde overblik over økonomien. Firmaet har aldrig tidligere stået i spidsen for at projektere et fodboldstadion. Og da Nova 5 blev kåret til vinder af arkitektkonkurrencen, fortalte partner i Nova 5, Thomas Dahl, til bladet Licitationen, at man kun havde meget kort tid og lavede projektet over julen.

Hurtige panderynker

Mens fokus mest var på smukke tegninger og visioner ved præsentationen af vinderprojektet, kom der kort tid efter mere fokus på de økonomiske udfordringer.

Ud fra en aktindsigt i korrespondancen mellem rådgivningsfirmaet og Helsingør Kommune fremgår det, at mindre end en måned efter vinderprojektet blev offentliggjort, fandt Nova 5 en række problemer, både i forhold til tidsplan og især økonomien.

Den 6. marts 2017, altså mindre end en måned efter vinderkåringen, sendte Nova 5 et notat om økonomien til Helsingør Kommune, hvor man vurderede, at der måtte skæres i projektet for at få økonomien til at hænge sammen.

De første udregninger angiver, at det er et stramt budget med nogen overskridelse. Vi må på den baggrund anbefale bygherren (Helsingør Kommune red.), at vi i fællesskab ser på krav til omfang i funktioner for at sikre, at budgetrammen ikke overskrides og samtidig fastholder projektets hovedidé,” står der blandt andet i notatet.

Som en tragt

Torben Klausen, direktør hos Aarstiderne Arkitekter, forklarer, at når et rådgivningsfirma sender et projekt ind til en arkitektkonkurrence, har man typisk tegnet omtrent 20 procent af projektet. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål, som man efterfølgende skal finde svar på.

– Man skal forstå, at sådan nogle byggeprojekter er unikaer, så man ved ikke fra start, hvad de koster. Man kan have nogle forventninger ud fra ens erfaring, og så arbejder man derfra med en gradvist stigende detaljeringsgrad. Man kan sammenligne sådan en proces med en tragt, som man gradvist bevæger sig ind ad. Helt ude i yderkanten af tragten ligger forundersøgelser og idéoplæg. Når man går ind ad tragten, så begynder man at definere og præcisere projektet. Hvis man her finder ud af, at der ikke er råd til det hele, må rådgiver og bygherre i samarbejde finde ud af, hvad der skal væk. Det kan medføre, at bygherren føler sig snydt, fordi man mener, man er blevet lovet noget, som ikke holder. Det er en meget kompleks proces, siger Torben Klausen og fortsætter:

– Først når man er helt derhenne, hvor man byder selve opførelsen af projektet ud, kan man have en rimelig forventning om, hvad det hele koster. Hvis de indkomne bud så ligger mere end 10 procent højere end budgettet, er rådgiveren typisk forpligtet til at rette projektet til uden beregning. Det er den konsekvens, det kan have for rådgiveren.

Forholdet knager

Nova 5 får i løbet af projektets første par måneder gravet sig mere ned i de økonomiske detaljer og fremlægger en række besparelsesforslag for at holde budgettet. Rådgiveren foreslår blandt andet besparelser på foyer, trafikregulering, lydanlæg og spillerfaciliteter.

I den forbindelse skriver Nova 5 en mail til til kommunen:

Da der løbende er tilkommet flere udgifter under omkostninger, er budgettet trods løbende besparelser og justeringer stadig overskredet. I risikonotatet har vi oplistet en række mulige besparelsescenarier, som vi dog ikke på egen hånd kan medtage. Vi er helt indforstået med, at det er vores opgave at sørge for, at den udmeldte budgetramme ikke overskrides, men den endelige udvælgelelse af, hvilke fravalg der skal til for at nå dertil, må nødvendigvis ske i et samarbejde imellem bygherre og rådgiver.

Bekymring i topledelsen

Nova 5’s notat om økonomien, der allerede skrider mindre end to måneder inde i projektet, vækker bekymring helt op på de øverste gange i Helsingør Kommune.

Den 3. april 2017 skriver Michael Christensen, der er centerleder for økonomi og ejendomme i Helsingør kommune, en mail til kommunens projektledelse.

Efter at have læst Nova 5’s notat er jeg endnu mere bekymret for økonomien end før. Konkurrenceprojektet har en samlet overskridelse på 5,9 mio. kr.!

Har de så løst opgaven – kan vi risikere, at de andre budgivere mener, at valget er foretaget på et forkert grundlag?

Rådgiver har et problem. De skal hurtigst muligt sandsynliggøre, hvordan det projekt, som de har vundet konkurrencen på, kan bygges inden for den afsatte økonomi,” skriver økonomichefen blandt andet.

Budgetter i balance

Ud fra de dokumenter, Helsingør Dagblad har fået indsigt i, er der på dette tidspunkt, ingen – hverken i kommunen eller blandt rådgiverne – der forestiller sig, at det skal ende, som det gør: At selvom der løbende bliver skåret og tilpasset i projektet, ender det med en budgetoverskridelse på omkring 25 millioner kroner, svarende til 40 procent af budgettet.

Eksempelvis viser et referat fra et bygherremøde den 14. juni 2017 en budgetoverskridelse på 4 mio. kr. Derfor beslutter bygherre og rådgiver at spare på blandt andet kunst og cykelsti til stadion, inden projektet sendes i udbud. Ifølge rådgiverens beregninger skulle det derved være muligt at få bygget stadion for 58,3 mio. kr.

Presset til balance

Senere har Nova 5 dog sagt til Helsingør Kommunes eksterne konsulent, at firmaet godt var klar over, at projektøkonomien var hårdt presset, selv med de besparelser, man havde lagt ind i projektet.

Nova 5 oplyser, at de løbende har peget på, at budgettet ikke hang sammen, men de oplevede, at de var presset til at fremlægge budgetter i balance. Man kan så undre sig over, at de ikke har sagt mere tydeligt fra,” skriver Hoeck Management.

En kilde forklarer desuden til Helsingør Dagblad, at Helsingør Kommunes topledelse stod meget fast på, at der ikke kunne rokkes ved det vedtagne budget for byggeriet. Konsekvensen blev, at de økonomiske bekymringer blev neddysset.

Disse oplysninger stemmer dårligt overens med, at politikerne i Helsingør byråd gentagne gange har forklaret, at de løbende under projektperioden spurgte bekymret ind til, om projektøkonomien holdt. Og at de gennem kommunens administration fik at vide, at det var Nova 5 som forsikrede, at økonomien holdt.

Af de offentligt tilgængelige udvalgsreferater kan man se, at der ikke var nogen egentlig politisk behandling af de løbende justeringer af projektet eller nogen officiel orientering til politikerne om de økonomiske bekymringer.

Mangelfuld rådgivning?

Uanset om det var Helsingør Kommune eller Nova 5, der neddyssede de økonomiske bekymringer undervejs, må det være kommet som et chok for de fleste, da buddene fra fire forskellige entreprenører tikkede ind. De var nemlig alle milevidt fra de budgetterede 57 mio. kr. De lå mellem 80,3 og 94,5.

Udsigten til en voldsom budgetoverskridelse gav travlhed i kulissen. På opfordring fra kommunens projektledelse lavede Nova 5, den 12. februar 2018 en opgørelse over udviklingen i projektøkonomien. Her forklarede rådgiveren, at man hurtigt fandt, at der manglede 5,9 mio. kr. i budgettet, og at man desuden påpegede manglende indeksregulering af budgettet svarende til 2,2 mio. kr.

Rådgiverne har således løbende informeret og været i dialog med bygherren omkring det manglende økonomiske grundlag og har løbende fremlagt besparelsesforslag,” skriver Nova 5 i sit notat.

Helsingør hyrede den eksterne rådgiver Hoeck Management til at vurdere, hvorfor buddene fra entreprenøren var så meget højere end forventet og budgetteret.

Som Helsingør Dagblad berskrev i går, kom konsulenten frem til, at budgettet på 57,6 mio. kr. fra start var urealistisk.

Tilbage var så at vurdere, om Nova 5 havde levet op til sit ansvar som totalrådgiver, der blandt andet skal sikre, at økonomien holder. Her konkluderer Hoeck Management:

Nova 5 har løbende fremlagt budgetter i balance. I deres budgetter har en række poster været underbudgetteret. Denne underbudgettering har sikret, at der fremkom budgetter i balance. Nova 5 burde have meldt klart ud allerede på tidspunktet for forprojektet, at det ikke var realisabelt at bygge et stadion som ønsket for det afsatte beløb indenfor den afsatte tidsramme.

Hoeck Management bemærker dog, at Nova 5 har forklaret, at firmaet har som nævnt følt sig presset til at fremlægge budgetter i balance.

Læk

Den 26. februar skulle byrådet tage stilling til de indkomne bud fra entreprenørfirmaerne. Sagen havde forinden været i økonomiudvalget, hvor man besluttede, at man ikke ville accptere nogen af buddene og i stedet gå i dialog med budgiverne. Administrationen og kommunens juridiske rådgivere forventede, at man dermed kunne få prisen ned på 75 mio. kr. Men det forhandlingsoplæg blev lækket til Frederiksborg Amts Avis, og derfor besluttede byrådet i stedet at lave et helt nyt udbud.

Det hjalp dog ikke på prisen. Igen var B. Nygaard Sørensen billigst. Denne gang med et bud på 81 mio. kr.

Mere usikkerhed

Men balladen stopper ikke her.

Mandag den 9. juli 2018 mødtes byrådet til et hasteindkaldt møde.

Baggrunden for mødet var, at kommunen og entreprenøren B. Nygaard Sørensen var blevet uenige om, hvordan eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med byggeriet skulle håndteres.

I kontrakten var indskrevet en såkaldt projektgennemgang, hvor Helsingør Kommune og B. Nygaard Sørensen i fællesskab skulle gennemgå projektmaterialet i detaljer.

Formålet med projektgennemgangen er ikke, at Entreprenøren skal overtage risikoen og ansvaret for projektmaterialet. Formålet med projektgennemgangen er derimod at sikre, at eventuelle fejl, mangler eller uklarheder i projektmaterialet opdages i god tid, inden arbejderne påbegyndes.” står der i et bilag til kontrakten, som Helsingør Dagblad har fået aktindsigt i.

Men ifølge Helsingør Kommune nægtede B. Nygaard Sørensen at lave denne projektgennemgang. Selvom det giver fornyet usikkerhed om, hvad der senere kan komme på bordet af ekstraregninger, valgte et flertal i byrådet, at man ikke ville rive kontrakten med B. Nygaard Sørensen i stykker.

Ærgerligt

En af dem, der valgte at holde fast i B. Nygaard Sørensen, trods kontraktstriden, er Jens Bertram, formand for idræts- og fritidsudvalget.

– Jeg tror, at uanset hvem der havde vundet byggeriet, havde vi ikke fået bygget et stadion uden, at der var kommet ekstraregninger. Sådan er det, og det er også derfor, man har en pulje til uforudsete udgifter. Kunsten er så at holde dem inden for den ramme, som i det her projekt er på 10 procent, forklarer Jens Bertram, der ikke lægger skjul på, at han er skuffet over entreprenøren.

– Entreprenøren har gjort, hvad han kan for at skabe usikkerhed. Det er lidt ærgerligt, men derfor kan det alligevel blive et godt projekt, som, holder sig inden for den økonomiske ramme.

B. Nygaard Sørensen har tidligere afvist at kommentere kontraktstriden. og det forstår man godt, når man læser kontrakten. Her står nemlig sort på hvidt, at:

Eventuelle udtalelser til pressen … må kun ske efter forudgående tilladelse fra Helsingør Kommune.“.

Artiklen sidst ændret: 23. juli 2018 11:41

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334

Job i Nordsjælland

Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5 derefter nyt mat
Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Petersen ure-smykker, 373613, 1724569, 25.000 visninger logo
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu