Det er ved Kelleris Hegn, at der skal bygges 400 nye boliger.

Af Jesper Munch Nielsen

Naturfredningsforening klager over mangler i Kelleris-projekt – kommunen afviser kritikken

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Der skal bygges 400 nye boliger ved Espergærde, hvilket DN ikke er tilfreds med.

KLAGE: Den ophedede debat om et planlagt byggeri af 400 boliger på et grønt område i Kelleris i udkanten af Espergærde fortsætter. Nu klager Danmarks Naturfredningsforening over, at Helsingør Kommune har besluttet ikke at lave en særlig miljøvurdering af byggeriets påvirkning af miljøet i forhold til et tillæg til en spildevandsplan. I stedet vil kommunen nøjes med en såkaldt miljøscreening, som frikender byggeriet på en række punkter, som foreningen finder problematiske.

På den anden side pointerer formanden for Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø, den radikale Christian Holm Donatzky, at kritikken er helt forfejlet. Kommunen har nemlig foretaget en gennemgribende miljøvurdering af hele boligprojektet i sammenhæng med det aktuelle lokalplanforslag for Kelleris-området, og den vurdering bliver brugt som basis for screeningen til spildevandsplanen.

– Der er altså lavet en miljørvurdering på dette projekt. Danmarks Naturfredningsforenings klage går udelukkende på spildevandsplanen, men de tager nogle ting med, som allerede er miljøvurderet. Og naturen får det altså bedre af dette byggeri, siger Holm Donatzky.

Undervurderer risici

Anderledes ser Foreningen på sagen.

I screeningen fastslår kommunen blandt andet, at Kelleris-byggeriet på et stort areal langs Kelleris Hegn ud mod Hornbækvej og parallelt med Hovvej ikke vil have nogen indflydelse på friluftslivet og rekreative interesser. Det er forkert, mener Danmarks Naturfredningsforening.

“De bynære arealer spiller en vigtig rekreativ rolle, der opleves af både af forbipasserende på de omkringliggende veje og stier, men i særlig grad af de folk, der allerede i dag dagligt færdes igennem området… Danmarks Naturfredningsforening mener, screeningen i høj grad undervurderer dette. De rekreative interesser for den nuværende befolkning, såvel voksne som børn, vil i høj grad begrænses og påvirkes i negativ retning med byggeriet af 400 boliger på det landskabeligt og naturmæssigt værdifulde areal”, siger foreningen i sin klage.

Ikke nok, ikke godt nok

Klagen er sendt til Natur- og Fødevareklagenævnet – den centrale klageinstans for natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Og foreningen håber, at nævnet vil være enig i, at Helsingør Kommune ikke kan klare sig med en miljøscreening til spildsvandsplan-tillægget.

“Danmarks Naturfredningsforening mener, at planerne om byggeriet at 400 boliger med tilhørende infrastruktur, og herunder den vandafledningsmæssige infrastruktur, i en af kommunens grønne kiler, strækkende sig fra Kelleris Hegn til Rolighedsmoserne med stor landskabelig og rekreativ værdi, vil gøre området langt mindre attraktivt og dermed til gene for den store del af befolkningen, der nyder udendørs aktiviteter i de nuværende smukke omgivelser”, skriver foreningen i klagen.

Det er også galt, at miljøscreeningen ikke har fået kommunen til at undersøge videre i forhold til overløb på stedet fra fælleskloak til vandløb og måske Øresund, påpeger foreningen med formand Helle Øelund i front.

Kommunen har igangsat undersøgelser om de mulige overløb, men det er ikke nok og ikke godt nok, mener Danmarks Naturfredningsforening. Risikoen for nedsivning af regnvand og problemer i den forbindelse bliver desuden undervurderet i miljøscreeningen, er holdningen fra foreningen. Screeningen har heller ikke redegjort tilstrækkeligt for konsekvenserne, når der kommer ekstraordinært voldsomme regnskyl – såkaldte 10 års hændelser.

Læs rapporten igen

Den radikale udvalgsformand opfordrer DN til at læse miljørapporten for byggeriet en gang til og mere grundigt.

– Det overordnede lokalplan er blevet miljøvurderet. Og rapporten siger, at byggeriet ikke vil påvirke naturen og dyrelivet og mangfoldigheden i negativ retning, tværtimod. Jeg håber virkeligt, at Naturfredningsforeningen vil læse den miljørapport igen. Området er i dag dyrket mark, og det ville undre mig, hvis DN mener, at det er den bedste form for natur, siger politikeren

Christian Holm Donatzky, hvordan kan byggeriet af 400 boliger på et grønt område være godt for naturen?

– For det første handler det her om et areal, der i dag er dyrket mark, som der skal bygges på. Kun lidt over halvdelen bliver bebygget. Bagefter bliver der skabt store kiler og et overdrev, som vil fungere både som rekreative arealer og til spredning af arter.

Artiklen sidst ændret: 22. september 2018 11:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Job i Nordsjælland

Petersen ure-smykker, 373613, 1752899 10-15.000 win maj 19/20
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20
Handelsbanken april 19/20, 20-25.000 win win 1752365
Divino 372881 1756411 15-20.000 win juni 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu